Jak wygląda pomoc dzieciom niepełnosprawnym w dobie koronawirusa?

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami borykają się z niezliczoną ilością trudności w życiu codziennym. W dobie pandemii uległo to oczywiście intensyfikacji. Jak wygląda pomoc dzieciom podczas rozprzestrzeniania się Covid-19 i kolejnych obostrzeń? Wyjaśniamy.

 

rodzina bawiąca się na podłodzeSpecjalny program dofinasowań z PFRONu 

W kwietniu 2020 wszedł w życie nowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany do osób niepełnosprawnych w jakiś sposób pokrzywdzonych przez wprowadzane w wyniku pandemii obostrzenia. 

Na stronie internetowej PFRONu znaleźć można opis programu: "Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych."

Program przewiduje 500 zł pomocy miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej, z tym, że nie na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Dla kogo skierowany jest program?

O wsparcie pieniężne mogą starać się:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystający ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną). Wzór wniosku można pobrać ze strony Funduszu.

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie, co w obecnej sytuacji jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.